என் மகனே!

என் மகனே! என்ற பதிவின் ஒலிவடிவம்:

பதிவிற்கான சுட்டி – http://niram.wordpress.com/2013/03/08/hey-son/

Advertisements

நிம்மதிகளைச் சேமித்தல்

நிம்மதிகளைச் சேமித்தல் என்ற பதிவின் ஒலிவடிவம்:

பதிவிற்கான சுட்டி – http://niram.wordpress.com/2013/01/02/days-of-2012-year-in-review/

எழுத்தும் ஏழாம் வருடமும்

எழுத்தும் ஏழாம் வருடமும் என்ற பதிவின் ஒலிவடிவம்:

பதிவிற்கான சுட்டி – http://niram.wordpress.com/2012/09/18/seventh-year-niram/

இன்னொன்று

“இன்னொன்று” என்ற பதிவின் ஒலிவடிவம்:

பதிவிற்கான சுட்டி – http://niram.wordpress.com/2011/11/01/changes/

“நான்” என்றால் என்ன?

நான் என்றால் என்ன? என்ற பதிவின் ஒலிவடிவம்:

பதிவிற்கான சுட்டி – http://niram.wordpress.com/2012/02/11/meaning-of-i/

மொழிபெயர்க்க முடியாத மெளனம்

மொழிபெயர்க்க முடியாத மௌனம் என்ற பதிவின் ஒலிவடிவம்:

பதிவிற்கான சுட்டி – http://niram.wordpress.com/2009/04/12/importance-of-silence/

கடிதத்திற்கான காத்திருப்பு

கடிதத்திற்கான காத்திருப்பு என்ற பதிவின் ஒலிவடிவம்:

பதிவிற்கான சுட்டி – https://niram.wordpress.com/2012/01/06/letters/